درنگي بر رويكرد شوراي واتيكاني دوم در مواجهه با اسلام
54 بازدید
محل نشر: معرفت اديان، سال پنجم، شماره چهارم، پياپي 20، پاييز 1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسي شوراهاي جهاني کليساي کاتوليک اين ادعا را اثبات مي کند که رويکرد اين کليسا نسبت به اديان غيرمسيحي، به ويژه اسلام، در طول تاريخ يكسان نبوده است. نگاه اين کليسا به اديان ديگر در شوراهاي جهاني هزاره اول، عدم پذيرش با ادبيات سکوت بوده است. در شوراهاي جهاني قرون وسطا، ادبيات آن تبديل به تهاجم شده و اسلام و ساير اديان را آشکارا محکوم به تکفير مي كرد. اما امروزه كليساي كاتوليك در رويكرد جديد و به سبب عوامل متعدد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و علمي، نسبت به رويکرد ضداسلامي خود تغيير موضع داده و شوراي واتيکاني دوم، محملي براي تجديدنظر در عملکرد کليسا شده است. اين مقاله، با روش توصيفي ـ تحليلي تلاش دارد، تغيير رويکرد کليسا را در ادوار تاريخي شوراهاي جهاني، به ويژه شوراي واتيکاني دوم بررسي كرده و نشان دهد که چگونه کليسا در شوراي واتيکاني دوم، عقبه اعتقادي و اجتماعي خود را نسبت به اسلام و ساير اديان بازسازي کرده است.